ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระตุลาคม 2567 ดึงดูดโชคลาภ

บทนำ

การบวชและสึกในพระพุทธศาสนาถือเป็นพิธีกรรมสำคัญที่มีความหมายและความเชื่ออันลึกซึ้งสำหรับชาวไทย โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมของแต่ละปีซึ่งถือเป็นช่วงเวลาฤกษ์มงคลสำหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤกษ์บวชและฤกษ์สึก ซึ่งเชื่อกันว่าหากประกอบพิธีในช่วงเวลานี้ จะช่วยดึงดูดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบวชหรือสึก

ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2567 ที่เป็นมงคล ได้แก่

 • วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 09.09 น.
 • วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 10.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2567 เวลา 08.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 09.09 น.
 • วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 10.09 น.

ฤกษ์สึกเดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์สึกเดือนตุลาคม 2567 ที่เป็นมงคล ได้แก่

 • วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 06.09 น.
 • วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 07.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2567 เวลา 05.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 เวลา 06.09 น.
 • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 07.09 น.

คำถามที่พบบ่อย

1. การบวชในช่วงฤกษ์มงคลมีประโยชน์อย่างไร

การบวชในช่วงฤกษ์มงคล เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีมากยิ่งขึ้น และดึงดูดโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบวช

2. ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกมีความแตกต่างกันอย่างไร

ฤกษ์บวชเป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ส่วนฤกษ์สึกเป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุ

3. ควรปฏิบัติอย่างไรในช่วงฤกษ์บวชและฤกษ์สึก

ในช่วงฤกษ์บวชและฤกษ์สึก ควรปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม ไม่ประพฤติตนในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรม และตั้งใจอธิษฐานจิตให้การบวชหรือสึกในครั้งนี้เกิดความเป็นสิริมงคล

ความสำคัญของฤกษ์บวชและฤกษ์สึก

ความหมายทางศาสนา

การบวชและสึกในพระพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมสำคัญที่มีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยการบวชเป็นการแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเป็นการละเว้นจากทางโลกเพื่อศึกษาธรรมะและฝึกฝนจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ส่วนการสึกเป็นการกลับคืนสู่ทางโลก แต่ยังคงรักษาศีลและธรรมะไว้ในใจ

ความเชื่อเรื่องโชคลาภ

ตามความเชื่อของคนไทย การบวชและสึกในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและดึงดูดโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบวชหรือสึก ซึ่งความเชื่อนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงเป็นที่ยึดถือในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีและวัฒนธรรม

การบวชและสึกในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มักจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชลูกชายเป็นพระภิกษุ ถือเป็นหน้าที่และความภาคภูมิใจของครอบครัวไทย

ขั้นตอนการบวชและสึกในพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนการบวช

 • การเตรียมตัวก่อนบวช เช่น การโกนผม นุ่งขาวห่มขาว
 • การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยพระอุปัชฌาย์จะกล่าวคำถามและให้สมาทานศีล 227 ข้อ
 • การประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาที่บวช

ขั้นตอนการสึก

 • การทำพิธีลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุ โดยพระอุปัชฌาย์จะกล่าวคำถามและให้อาบัติศีล 227 ข้อ
 • การเปลี่ยนกลับมาสู่ฆราวาส โดยการนุ่งขาวห่มขาวและปฏิบัติตามศีล 5
 • การกลับคืนสู่ชีวิตปกติ แต่ยังคงรักษาศีลธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

“การบวชและสึกในพระพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมสำคัญที่มีความหมายทั้งทางศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อเรื่องโชคลาภ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤกษ์มงคลที่เชื่อกันว่าจะยิ่งส่งเสริมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้ารับการบวชหรือสึก” – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง

บทสรุป

ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกในเดือนตุลาคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ตามความเชื่อของชาวไทย ซึ่งเชื่อกันว่าการบวชและสึกในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมี ดึงดูดโชคลาภ และนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบวชหรือสึก จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่จะได้ประกอบพิธีกรรมสำคัญนี้ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่สุด

คำหลักที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึก
 • เดือนตุลาคม
 • พระพุทธศาสนา
 • พิธีกรรม
 • โชคลาภ