ฤกษ์บวช & ฤกษ์สึกพระ 2568 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น

บทสรุป

การบวชและสึกพระถือเป็นพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาพุทธที่ส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม ในปี 2568 มีฤกษ์บวชและสึกพระที่เป็นมงคลหลายช่วงเวลา ผู้ที่กำลังวางแผนจะบวชหรือสึกสามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมดวงชะตาและนำพาชีวิตที่ราบรื่น สุขสมหวัง

บทนำ

การบวชเป็นการละเว้นจากการครองเรือนชั่วคราวเพื่อศึกษาพระธรรมและฝึกฝนจิตใจให้สงบ ส่วนการสึกพระเป็นการกลับสู่ฆราวาสวิถีหลังจากที่บวชเรียนมาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งสองพิธีกรรมนี้ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ฤกษ์บวชและสึกพระจึงมีความสำคัญเพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม

คำถามที่พบบ่อย

 • การบวชมีประโยชน์อย่างไร?
  การบวชช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ศึกษาพระธรรมและฝึกฝนจิตใจให้สงบ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา สร้างบุญกุศลให้กับตนเอง และเสริมดวงชะตาให้ชีวิตราบรื่น

 • การสึกพระจำเป็นต้องทำตามฤกษ์มั้ย?
  แม้ว่าการสึกพระจะไม่จำเป็นต้องทำตามฤกษ์มงคล แต่ก็แนะนำให้เลือกฤกษ์ที่เป็นมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาและชีวิตหลังสึก

 • สามารถสึกพระได้กี่ครั้ง?
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนครั้งที่สามารถสึกพระได้ แต่การสึกพระแต่ละครั้งควรมีเหตุผลที่เหมาะสมและไม่ควรสึกพระบ่อยจนเกินไป

ฤกษ์บวชพระปี 2568

ฤกษ์บวชพระปี 2568 ที่เป็นมงคลมีดังนี้

 • วันที่ 4 มกราคม 2568 เวลา 06.29 น.
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 น.
 • วันที่ 14 เมษายน 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.09 น.
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 18.09 น.
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.09 น.
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 12.09 น.
 • วันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 18.09 น.
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 15.09 น.
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.09 น.
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 07.09 น.

ฤกษ์สึกพระปี 2568

ฤกษ์สึกพระปี 2568 ที่เป็นมงคลมีดังนี้

 • วันที่ 19 มกราคม 2568 เวลา 13.09 น.
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 16.09 น.
 • วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12.09 น.
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.09 น.
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2568 เวลา 13.09 น.
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16.09 น.
 • วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 13.09 น.
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.09 น.
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 11.09 น.

ข้อควรปฏิบัติก่อนบวช

ก่อนที่จะบวชพระ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 • ศึกษาพระธรรม ควรศึกษาพระธรรมเพื่อทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • เตรียมความพร้อมทางกายและใจ ควรฝึกฝนสติปัญญาและร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม
 • บอกกล่าวญาติมิตร ควรบอกกล่าวญาติมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอขมาลาโทษและแจ้งกำหนดการบวช
 • เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการบวช เช่น จีวร บาตร สบง
 • ถือศีลห้า ควรถือศีลห้าเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการบวช

ข้อควรปฏิบัติก่อนสึก

ก่อนที่จะสึกพระ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 • เตรียมตัวให้พร้อม ควรเตรียมตัวให้พร้อมทางกายและใจสำหรับการกลับสู่ชีวิตฆราวาส
 • บอกกล่าวญาติมิตร ควรบอกกล่าวญาติมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งกำหนดการสึก
 • เตรียมเครื่องแต่งกาย ควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการกลับสู่ชีวิตฆราวาส
 • เตรียมตัวหางานทำ ควรเตรียมตัวหางานทำเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหลังสึก
 • ถือศีลห้า ควรถือศีลห้าเพื่อรักษาความดีงามที่ได้สั่งสมมาขณะที่บวช

บทสรุป

การบวชและสึกพระถือเป็นพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาพุทธที่ส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม การเลือกฤกษ์บวชและสึกพระที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตาและนำพาชีวิตที่ราบรื่น สุขสมหวัง ผู้ที่วางแผนจะบวชหรือสึกพระควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้พิธีกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด

คำสำคัญ

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึกพระ
 • ฤกษ์มงคล
 • การบวช
 • การสึก